Syllabus Description
Syllabus Description For مقدمه ای بر مفاهیم پایه آمار
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    آمار و احتمالات یکی از اصول روش های تحقیق تجربی است و لذا برای همه دانشجویان علوم زیستی مورد نیاز است. علاوه بر این از آنجا که ماهیت ریاضی این درس قدرت تجزیه و تحلیل دانشجویان را افزایش می دهد، گذراندن این درس برای دانشجویان رشته های زیستی که عموما از مباحث تحلیلی فاصله میگیرند ضروری است.
هدف کلی    اشنایی دانشجویان با مباحث پایه و کاربردی آمار توصیفی و استنباطی.
شایستگی های پایه    دانشجویان باید ریاضیات عمومی را با موفقیت گذرانده باشند.
اهداف یادگیری    1- ارایه گزارش آماری توصیفی با استفاده صحیح و مناسب از نمودارها و معیارهای آماری 2- محاسبه احتمالات بر اساس توزیع های آماری 3- آزمون t برای مقایسه دو میانگین 4- تجزیه واریانس برای مقایسه چند میانگین 5- محاسبه ضریب همبستگی ساده و تعیین روابط رگرسیونی خطی ساده 6- آشنایی با نحوه انجام آنالیزهای اماری در نرم افزارهای اکسل و R
وظایف دانشجو    حضور فعال در مباحث کلاس
منبع    برای این درس جزوه ای حدود 100 صفحه تهیه شده است که منبع اصلی تدریس خواهد بود.
نحوه ارزشیابی    امتحان میان ترم: 40 درصد نمره کل امتحان پایان ترم:40 درصد نمره کل مشارکت در مباحث کلاس: 20 درصد نمره کل